Публічний договір (Оферта)

1. Загальні положення
1.1. Цей документ являє собою відкриту пропозицію (Оферту) ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КАСССА" (надалі – Оператор онлайн-сервісу/Оператор), якому належить право інтелектуальної власності на онлайн-сервіс інвойсінгу між юридичними особами та/або фізичними особами-підприємцями КАСССА , щодо укладення Договору про надання послуг (надалі – Договір) на викладених у цій Оферті умовах.
1.2. Відповідно до статей 205, 634, 638-642, 901-907 Цивільного кодексу України, в разі прийняття викладених в Оферті умов шляхом вчинення конклюдентних дій на виконання умов цієї Оферти, особа, яка провадить акцепт Оферти, стає Користувачем онлайн-сервісу інвойсінгу між юридичними особами та/або фізичними особами-підприємцями КАСССА (акцепт Оферти рівнозначний укладенню Договору на умовах, викладених в Оферті).
2. Визначення термінів, що застосовуються у Договорі

2.1 Онлайн-сервіс інвойсінгу - сукупність процесів створення, обробки, відправлення, передавання, одержання, аналізу, зберігання, використання та знищення електронних документів між юридичними особами та/або фізичними особами-підприємцями, які виконуються за допомогою Сервісу.
2.2. Електронний документ –рахунок-фактура (інвойс), інформація в якому зафіксована у вигляді електронних даних, включаючи обов'язкові реквізити документа, який може бути створений, переданий, збережений і перетворений електронними засобами у візуальну форму.
2.3. Кваліфікований електронний підпис – удосконалений електронний підпис, який створюється з використанням засобу кваліфікованого електронного підпису і базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа.
2.4. Користувач – фізична особа-підприємець або юридична особа, яка в процесі використання Сервісу є відправником та/або отримувачем Електронного документу, та успішно пройшла реєстрацію та активацію на веб-сайті Оператора онлайн-сервісу за посиланням https://invoice.kasssa.com/account/registration та має дійсний (не скасований) кваліфікований сертифікат відкритого ключа або Удосконаленого електронного підпису, виданих кваліфікованим надавачем, відповідно до Закону України "Про електронні довірчі послуги".
2.5. Контрагент – контрагент Користувача, який виступає адресатом (одержувачем) Електронного документу та пройшов реєстрацію та активацію на веб-сайті Оператора онлайн-сервісу за посиланням https://invoice.kasssa.com/account/registration та має дійсний (не скасований) кваліфікований сертифікат відкритого ключа або Удосконаленого електронного підпису, виданий кваліфікованим надавачем електронних довірчих послуг (надалі - кваліфікований надавач), відповідно до Закону України "Про електронні довірчі послуги".

2.6. Сервіс – програмна продукція у вигляді онлайн-сервісу, призначена для автоматизації процесу інвойсінгу між Користувачами та Контрагентами, що передбачає створення, підписання, надсилання, отримання, аналіз, обробку та зберігання Електронних документів онлайн за посиланням - https://invoice.kasssa.com
2.7. Сторони (кожна окремо Сторона) – Користувач та Оператор онлайн-сервісу.
2.8. Удосконалений електронний підпис - електронний підпис, створений за результатом криптографічного перетворення електронних даних, з якими пов'язаний цей електронний підпис, з використанням засобу удосконаленого електронного підпису та особистого ключа, однозначно пов'язаного з підписувачем, і який дає змогу здійснити електронну ідентифікацію підписувача та виявити порушення цілісності електронних даних, з якими пов'язаний цей електронний підпис.

3. Предмет Договору
3.1. Предметом Договору є надання Оператором доступу Користувачу до Сервісу (надалі - Послуги), що забезпечує можливість створення, передачу та обмін між Користувачем та Контрагентами Електронними документами, доступ до збережених за допомогою Сервісу Електронних документів, в тому числі, але не виключно, оброблення даних та розміщення інформації на веб-вузлах.
3.2. Користувач погоджується з умовами Договору і зобов'язується дотримуватись Політики конфіденційності https://kasssa.com/privacy-policy, яка є невід'ємною частиною Договору, і своєю реєстрацією за посиланням https://invoice.kasssa.com/account/registration підтверджує свою безумовну згоду на її дотримання.
4. Умови надання Послуг
4.1. Доступ до Сервісу надається Оператором Користувачу протягом строку дії Договору, але, в будь-якому випадку, не раніше дати активації згідно з пунктом 4.3 цього Договору.
4.2. Після успішного проходження Користувачем ідентифікації за допомогою державної інтегрованої системи електронної ідентифікації https://id.gov.ua/ та заповнення всіх розділів реєстраційної форми за посиланням https://invoice.kasssa.com/account/registration Користувач набуває статусу зареєстрованого учасника Онлайн-сервісу інвойсінгу. Зазначення Користувачем неповних або недостовірних відомостей під час реєстрації є підставою для відмови Оператора від надання такому Користувачу статусу зареєстрованого учасника Онлайн-сервісу інвойсінгу та доступу до Сервісу. У випадку приведення неповних або недостовірних відомостей до дійсних відомостей, Оператор надає такому Користувачу доступ до користування Сервісом на умовах передбачених цією Офертою.
4.3. Оператор онлайн-сервісу здійснює активацію Користувача як учасника Онлайн-сервісу інвойсінгу через перевірку кваліфікованого сертифікату відкритого ключа або Удосконаленого електронного підпису Користувача.
4.4. Датою початку надання Послуг є дата, коли Користувач набуває статусу зареєстрованого учасника Онлайн-сервісу інвойсінгу.
4.5. Оператор залишає за собою право не надавати Послуги та не надавати Користувачу доступ до Сервісу у випадку надання недостовірних відомостей про себе, виявлення випадків шахрайства та зловживань з боку Користувача, виявлення випадків доведеного зловмисного введення в оману Контрагентів та інших Користувачів Сервісу тощо.
4.6. Користувач, щоб відправити Електронний документ за допомогою Сервісу, вносить у форму, доступну йому в особистому кабінеті, всі необхідні відомості про Контрагента (Користувача), створює файл Електронного документу та відправляє такий документ Контрагенту (Користувачу). У разі, якщо Контрагент Користувача на момент складення або відправлення Електронного документу Користувачем не є зареєстрованим учасником Сервісу, він отримує на електронну пошту Електронний документ у .pdf форматі, а також посилання, за яким він може перейти до неавторизованої зони Сервісу з обмеженим функціоналом для перегляду та отримання Електронного документу. Незареєстрований учасник може пройти процедуру реєстрації та активації в Сервісі за допомогою Кваліфікованого електронного підпису. Після реєстрації та активації, Контрагент Користувача - одержувач Електронного документу, стає учасником Онлайн-сервісу інвойсінгу та отримує можливість використовувати весь функціонал Сервісу.
4.7. Оператор має право надсилати Користувачам та/або іншим учасникам електронного інвойсінгу електронні листи інформаційного характеру, використовуючи при цьому електронні адреси таких Користувачів та/або учасників, попередньо наданих (повідомлених) на законних підставах Користувачами. Зазначені електронні листи мають інформувати учасників електронного інвойсінгу (в тому числі потенційних) щодо нових та існуючих функціональних можливостей Сервісу, порядку дій для здійснення реєстрації в Сервісі, його використання та налаштувань тощо

5. Ціна Послуг. Акцепт Оферти.
5.1. Оператор надає доступ до свого Сервісу безкоштовно. Доступ до Сервісу надається на необмежений строк. У будь-якому разі Оператор залишає за собою право у будь-який момент в односторонньому порядку припинити безоплатне надання доступу до Сервісу, без застосування до Оператора будь-якої відповідальності за припинення надання безоплатного доступу до Сервісу.
5.2. Оператор Сервісу має право переглянути ціну Послуг, при цьому такі зміни вступають в силу з моменту внесення змін до цього Договору на сайті Оператора, якщо інший строк набрання чинності змін не визначений Оператором окремо.
5.3. Користувач, у разі незгоди зі зміною ціни Послуг, має право відмовитись від Договору, повідомивши про це Оператора Сервісу письмово або за допомогою засобів телекомунікаційного зв'язку. У разі неотримання відмови вважається, що Користувач погоджується з новою ціною Послуг.
5.4. Користувач здійснює акцепт Оферти і укладення Договору шляхом успішного проходження реєстрації у Сервісі.
5.5. Контрагент після отримання запрошення від Сервісу на отримання Електронного документу та проходження реєстрації та активації на веб-сайті Оператора сервісу набуває статусу Контрагента. Завершення процедури реєстрації та активації на веб-сайті Оператора є акцептом Оферти для Контрагента.

6. Використання об'єктів права інтелектуальної власності
6.1. Онлайн-сервіс інвойсінгу являє собою програмний продукт, до складу якого входять зображення, текстові матеріали та інші об'єкти авторських і / або суміжних прав, а так само об'єкти патентних прав, товарні знаки, комерційні позначення і фірмові найменування, а також інші частини (незалежно від того, чи входять вони до складу Сервісу або є його додатковими компонентами чи матеріалами, також чи можливо їх вилучення з його складу і використання окремо) (надалі - Об'єкти права інтелектуальної власності), захищаються відповідно до Закону України "Про авторське право і суміжні права" та іншими законодавчими актами у сфері охорони інтелектуальної власності, і належать Оператору на виключному праві, якщо інше не зазначено в повідомленні про права.
6.2. Оператор надає користувачеві право використання Об'єктів права інтелектуальної власності на умовах простої (не виключною) ліцензії на території всіх країн світу способами виключно з метою отримання Користувачем доступу до Сервісу Оператора за цим Договором.
6.3. Користувач не має права розповсюджувати, змінювати, модифікувати, адаптувати, перекладати, компілювати, декомпілювати, реверсувати, створювати похідні продукти, здійснювати спроби розкриття вихідного коду, копіювати, аналізувати дані, використовувати Сервіс, в тому числі його окремі частини чи окремі складові у спосіб, що не передбачений його функціональним призначенням, здійснювати будь-яке інше неналежне використання Об'єктів права інтелектуальної власності без письмового дозволу Оператора.
6.4. Програмне забезпечення, яке є складовою Сервісу, може автоматично завантажувати та встановлювати оновлення призначені для покращення, вдосконалення та подальшого розвитку Сервісу і може мати форму програм-коректорів помилок, розширених функцій, нових програмних модулів чи повністю нових версій. Користувач приймаючи цю Оферту погоджується отримувати такі оновлення і дозволяєте Сервісу постачати їх у рамках отримання Послуг.

7. Строк дії і зміна умов Оферти
7.1. Оферта набуває чинності з моменту розміщення в мережі Інтернет за посиланням https://kasssa.com/oferta і діє до моменту відкликання Оферти Оператором.
7.2. Оператор залишає за собою право вносити зміни в умови Оферти та/або відкликати Оферту в будь-який момент на власний розсуд. У разі внесення Оператором змін до Оферти, такі зміни вступають в силу з моменту розміщення зміненого тексту Оферти на веб-сайті за вказаним в пункті 7.1 Договору посиланням, якщо інший строк набрання чинності змін не визначений додатково при такому розміщенні. 

8. Строк дії Договору та припинення Договору
8.1. Договір набирає чинності з моменту акцепту Оферти Користувачем (або Контрагентом) і діє 1 (один) рік, але, у будь якому випадку, до повного виконання Сторонами своїх зобов'язань за цим Договором. Якщо за 10 (десять) календарних днів до дати закінчення строку дії Договору жодна із Сторін не повідомила іншу про припинення цього Договору, то строк дії Договору вважається продовженим на кожний наступний рік.
8.2. Договір може бути достроково розірваний:
8.2.1. У будь-який час за згодою Сторін;
8.2.2. За ініціативою однієї із Сторін в разі порушення іншою Стороною умов Договору з письмовим повідомленням іншої Сторони. У такому випадку Договір вважається розірваним з моменту отримання Стороною, яка порушила умови Договору, відповідного письмового повідомлення від іншої Сторони;
8.2.3. За ініціативою однієї із Сторін за умови письмового повідомлення іншої Сторони за 10 (десять) календарних днів до дати розірвання Договору;
8.2.4. З інших підстав, передбачених цією Офертою (Договором), зокрема, у випадку відкликання Оферти Оператором.

9. Відомості про конфіденційність та гарантії
9.1. Вся інформація, якою Сторони обмінюються з метою виконання умов цього Договору, включаючи інформацію про технології та технічні рішення, використані Оператором, а також будь-яка комерційна інформація про умови співпраці Сторін, є конфіденційною, і не підлягає розголошенню та/або використанню без письмової згоди іншої Сторони, за винятком випадків вимушеного розголошення на вимогу уповноважених державних органів та/або випадків передбачених Політикою конфіденційности, розміщеної за посиланням https://kasssa.com/privacy-policy. У разі вимушеного розголошення, Сторони зобов'язані негайно, але не пізніше, ніж протягом 3 (трьох) робочих днів з моменту вимушеного розголошення, письмово повідомити про це іншу Сторону. Незважаючи на обмеження, встановлені цим пунктом Договору, Сторони погоджуються, що Оператор має право розміщувати зображення логотипу Користувача та їх найменування на веб-сайті Оператора.
9.2. Погоджуючись з умовами та приймаючи умови цієї Оферти шляхом її акцепту, Користувач та/або Контрагент засвідчує і гарантує Оператору, що:
9.2.1. Користувач та/або Контрагент вказав достовірні дані (в тому числі персональні дані) при реєстрації в якості Користувача на веб-сайті https://invoice.kasssa.com  9.2.2. Користувач та/або Контрагент укладає Договір добровільно, при цьому Користувач та/або Контрагент: а) повністю ознайомився з умовами Оферти, б) повністю розуміє предмет Договору (Оферти);
9.2.3. Користувач та/або Контрагент має всі права і повноваження, необхідні для укладення та виконання Договору.
9.3. Користувач та/або Контрагент гарантує, що особа, яка використовує Кваліфікований електронний підпис Користувача та/або Контрагента, є належним чином уповноваженим представником Користувача та/або Контрагента на законних підставах.
9.4. Користувач та/або Контрагент зобов'язаний зберігати свій логін та пароль доступу до Сервісу у таємниці та захищати від доступу будь-яких осіб, не уповноважених представляти Користувача та/або Контрагента. Користувач погоджується, що всі дії, вчинені з використанням його логіну та паролю вважаються вчиненими належним чином його уповноваженими представниками.
9.5. Користувач та/або Контрагент не має права посилатись на вчинення від його імені дій неуповноваженими на це особами як на підставу уникнення відповідальності за результат таких дій та/або при вирішенні спірних ситуацій, за виключенням випадків, коли до моменту вчинення таких дій Користувач та/або Контрагент письмово повідомив Оператора про втрату паролю.
10. Персональні дані
10.1. Шляхом укладення цього Договору, Сторони надають одна одній право та згоду на обробку їх персональних даних безстроково відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» та Політики конфіденційності, що розміщена за посиланням https://kasssa.com/privacy-policy. Для цілей цього пункту під персональними даними Сторін маються на увазі персональні дані представника(-ів) Сторін, їх посадових осіб, власників/засновників та/або акціонерів/учасників. Використання і поширення інформації, що становить персональні дані Сторін, здійснюється виключно в межах необхідних для забезпечення діяльності та/або захисту інтересів Сторін та виконання цього Договору.
10.2. Укладенням цього Договору Сторони стверджують, що вся надана інформація, що становить персональні дані, надана Сторонами добровільно на законних підставах і вони мають право її використовувати та розпоряджатися нею.
11. Відповідальність і обмеження відповідальності
11.1. За порушення умов Договору Сторони несуть відповідальність, встановлену Договором та/або чинним законодавством України.
11.2. Користувач та/або Контрагент в повному обсязі несе відповідальність за:
11.2.1. зміст інформації, що зазначається під час реєстрації, зміст документів, що створюються, завантажуються та пересилаються за допомогою Сервісу.
11.2.2. достовірність та повноту відомостей, зазначених Користувачем та/або Контрагентом при реєстрації і достовірність гарантій і засвідчень, що містяться у розділі 9 цієї Оферти;
11.2.3. свої дії, які вчиняються ним під час використання Сервісу, та дії осіб, які вчиняються від його імені з використанням його даних персональної ідентифікації.
11.3. Беручи до уваги умови пункту 11.2 Договору, Користувач та/або Контрагент зобов'язується своїми силами і за свій рахунок вирішувати спори і врегулювати претензії третіх осіб щодо створеної/розміщеної/відправленої/отриманої інформації та/або документів, або відшкодувати збитки (включаючи судові витрати), завдані Оператору в зв'язку з претензіями та позовами, підставою пред'явлення яких стало створення/розміщення/відправлення/отримання інформації та/або документів Користувача чи Контрагента.

12. Порядок вирішення спорів
12.1. Всі спори та розбіжності, пов'язані з Офертою (Договором), Сторони вирішують шляхом переговорів.
12.2. Якщо відповідний спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку.
13. Форс-мажор
13.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове, повне невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим Договором у разі, якщо невиконання або неналежне виконання зобов'язань є наслідком дії непереборної сили, тобто надзвичайних і невідворотних обставин, які Сторони не могли ні передбачити, ні запобігти їх настанню (обставини форс-мажору), а саме: пожежі, повені, землетруси, страйки, масові безпорядки, заколоти, війни, або дії органів державної влади та інші обставини, що роблять неможливим виконання Сторонами взятих на себе зобов'язань, і якщо такі обставини безпосередньо вплинули на виконання Сторонами взятих на себе зобов'язань за Договором.
13.2. У разі настання обставин форс-мажору під час дії цього Договору, виконання зобов'язань за Договором відкладається на термін дії обставин форс-мажору.
13.3. Сторона, що не може виконати зобов'язання за Договором, повинна негайно, але не пізніше ніж через 3 (три) календарні дні після настання обставин форс-мажору, письмово повідомити про це іншу Сторону. Те ж саме стосується моменту закінчення дії обставини форс-мажору. Несвоєчасне повідомлення про настання обставини форс-мажору позбавляє відповідну Сторону права посилатися надалі на зазначені вище обставини як на підставу для звільнення від відповідальності за невиконання або неналежне виконання, цілком або частково, взятих на себе зобов'язань за цим Договором. Настання обставин форс-мажору, повинно бути підтверджено довідкою відповідного компетентного органу.
14. Реквізити
Товариство з обмеженою відповідальністю «КАСССА»Юридична адреса: 03039, м. Київ, вул. Голосіївська, буд. 13-А, приміщення 580Код ЄДРПОУ 43629432